آزمایش سرسیلندر

اولین عملیات روی سرسیلندر بعد از جدا کردن سوپاپها و فنرها از سرسیلندر و شستشوی اولیه، آزمایش آب و تست ترک یابی سرسیلندر است این آزمایش قبل درخواست و تعویض قطعات میبایست صورت گیرد.تا از سلامت سرسیلندر اطمینان حاصل شود. این آزمایش با تحت فشار قراردادن آب داخل سرسیلندرصورت میگیرد و در برخی موارد مشکوک از فاکتور حرارت (در حدمجاز) نیز استفاده میگردد.