بازسازی سرسیلندر

تنها موردی که موسسه خدمات فنی ایران سوپاپ از استانداردهای معین شده توسط سازنده های موتورها عدول می کند این بخش میباشد.موسسه خدمات فنی ایران سوپاپ افتخار دارد که در تمامی این سالها بسیاری از سرسیلندرهای که قاعدتآ میبایست دور انداخته می شده ،بازسازی و ترمیم نموده وسرسیلندرهای بازسازی شده سالها حتی بعد از چند تعمیر مورد استفاده قرار گرفته این عمل موجب عدم اتلاف هزینه های گزاف جهت خرید سرسیلندرهای گران قیمت گردیده و رضایت بسیاری از مشتریان را حاصل کرده است.