تعویض قطعات و رعایت استانداردها

معمولآ قطعات استحلاکی شامل سوپاپ،گاید،سیت،بوش انژکتور، وبغضآ پولک های آب می باشدامروزه به دلیل حساسیت و دقت بکار رفته در موتورهای دیزل رعایت نکردن اندازه و استانداردهای مشخص شده توسط سازنده موتور می تواند. فاجعه بوده و خسارت بسیاری به ساختار موتور وارد کند. لذا این موسسه در این مورد هیچگونه بی احتیاطی به خرج نداده تمام اندازها شامل بیرون بودن گاید از سطح سرسیلندر، فرورفتگی یا برجستگی سطح سوپاپ از سطح سر سیلندر،مقدار لقی مجاز سوپاپ از گاید مقدار اندازه طول در نیروی فنر سوپاپ هارا با کاتالوگ یا نرم افزار مربوطه رعایت میکند.در موارد خاص ودر صورت موجود نبودن اطلاعات مربوطه در بانک اطلاعاتی این موسسه این اطلاعاتی این موسسه این اطلاعات از مشتری در خواست می گردد. ابزار مورد استفاده در تعویض قطعات بسیار مهم میباشد زیرا در صورت استفاده نکردن از ابزار مخصوص تعویض این قطعات میتواند به ساختمان سرسیلندر آسیب وارد کند. به جرآت میتوان گفت برخی از ابزارهای مخصوص استفاده شده در این مجموعه در هیچ کارگاه مشابه ای در کشور موجود نمی باشد.