درخواست قطعات

بعد از حصول اطمینان از سلامت سرسیلندر بررسی وضعیت قطعات تعویضی و استحلاکی سرسیلندر صورت میگیرد در این بخش از وسائل ابزار دقیق جهت اندازه گیریی قسمت های تحت فشار وسایل استفاده می شود.البته تشخیص تعویض قطعه این قطعات به هیچ وجه سلیقه ای وتجربی نبوده و فقط اعداد و ارقام مشخص شده در کاتالوگ موتور مربوطه ملاک تعویض قطعات می باشد. زیرا موسسه خدمات فنی ایران سوپاپ برای تمامی مراحل تعمیر سرسیلندر از کاتالوگ ها و نرم افزارهای تعمیر موتورها استفاده میکند.