سرویس وشتشوی ومونتاژ سرسیلندر

از خدماتی که موجب  سهولت و سرعت در کار تعمیر مشتری در موسسه خدمات فنی ایران سوپاپ  ارائه می گردد.شستشو و سرویس سرسیلندر  ونهایتآ مونتاژ آن می باشد. تمام جرم ها و دوده ها و زنگزدگی های موجود در داخل و اطراف سرسیلندر زدوده  وشستشو و نهایتآ با دقت مونتاژ میگردد.