سنگ جای سوپاپ و آبندی

سنگ زدن جای سوپاپ و آببندی

آببندی سوپاپ روی نشیمن گاه سوپاپ (سیت سوپاپ) یکی از آخرین و مهمترین عملیات های انجام شده روی سرسیلندر است که بعد از نصب قطعات روی سرسیلندر انجام میگرد.در صورت عدم دقت در اندازه ارتفاع کف سوپاپ از سرسیلندر امکان دارد در صورت پایین بودن سوپاپ از سطح معین شده موتور دیر روشن می شود ویا در صورت بالا بودن، به کف پیستون اثابت می کند لذا حتمآ باید اندازه مشخص شده توسط سازنده موتور لحاظ شود.

و در آخر از دستگاه تست آببندی استفاده می گردد.